ಕೊರಡ್ಕಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ (1895-1948) ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಕಥೆಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥೆ:

ಧನಿಯರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ