ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು (1874 - 1937) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.

ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ:

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ:
ಪಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ    ಪಂಜದಲ್ಲಿ    ಎಣ್ಮೂರಲ್ಲಿ   

ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು:

ಹಳೆಯ ಸಬ್ ಅಸಿಸ್ಟಾಂಟನ ಕಥೆಗಳು   

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು:

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು