ರಾಘವಾಂಕ 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 13ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕವಿ. ಷಟ್ಪದಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ.

ಕಾವ್ಯ:

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ:

ಸ್ಥಳ 1    ಸ್ಥಳ 2    ಸ್ಥಳ 3    ಸ್ಥಳ 4
ಸ್ಥಳ 5    ಸ್ಥಳ 6    ಸ್ಥಳ 7    ಸ್ಥಳ 8
ಸ್ಥಳ 9    ಸ್ಥಳ 10    ಸ್ಥಳ 11    ಸ್ಥಳ 12
ಸ್ಥಳ 13    ಸ್ಥಳ 14